„Zákazníkova první a správná volba v přípravě projektů a provádění speciálních izolací použitím kompozitních technologií.“

Základní informace

Stavební společnost MBL spol. s r.o. byla původně založena se zaměřením na provádění speciálních prací v oblasti energetického a chemického průmyslu, kde se ze začátku soustředila na menší zakázky až po jednodušší rekonstrukce staveb, spojené se sanací železobetonových konstrukcí a prováděním speciálních izolací.

Za dobu svého působení prodělala společnost proměnu od specializované firmy ke stavební společnosti univerzálního (komplexního) zaměření, která dosáhla toho, že je její jméno spojováno především se seriózností, kvalitou a stabilitou.

MBL spol. s r.o. se stala váženým partnerem a respektovaným konkurentem v oblasti sanace železobetonových konstrukcí, provádění speciálních izolací, rekonstrukce a výstavby průmyslové občanské výstavby energetického a chemického průmyslu v ČR i SR.

Využívá zkušeností odborníků a pracovníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti z oboru stavebnictví a kde s rozsahem prací se neustále zvyšuje potencionální síla a pružnost společnosti.

Vize

„Zákazníkova první a správná volba v přípravě projektů a provádění speciálních izolací – kompozitní technologií – stříkaného sklolaminátu“.

Hlavní záměry

Hlavním záměrem společnosti MBL spol. s r.o. je, aby:

 • se zařadila mezi vedoucí společnosti na českém a slovenském trhu v oblasti průmyslových a inženýrských staveb
 • se rozšířila působnost společnosti v oblasti speciálních izolací kompozitní technologií (stříkaný sklolaminát) a dále úspěšně pronikala do zemí EU
 • byla jedinou volbou v oblasti speciálních izolací kompozitní technologií (stříkaný sklolaminát) při tvorbě projektů a při plnění přání zákazníků t
 • proměňovala vize zákazníka vzhledem k ochraně životního prostředí
 • dále docházelo ke zdokonalování našich stavebních technologií spojenou s profesionalitou našich spolupracovníků
 • docházelo k trvalé úspěšnosti společnosti a k zajištění trvalé stability a důvěryhodnosti

Politika integrovaného systému managementu MBL spol. s r.o.

Společnost MBL je dodavatelem speciálních stavebních a izolačních prací prováděných v rámci realizace stavebních děl, pro investory z oblasti průmyslu, chemického průmyslu a odvětví, ve kterých jsou využívány záchytné vany, jímky, nádrže proti chemickým médiím.

Hlavními body dlouhodobé strategie společnosti je zajištění kvalitních speciálních stavebních a izolačních prací realizovaných za přiměřených nákladů, podle postupů a s použitím materiálů šetrných k životnímu prostředí, při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců společnosti a ohodnocení jejich výkonů. To představuje soustavné udržování kvalitního technického i personálního zázemí.

Zásady politiky integrovaného systému managementu

 • dlouhodobá a systematická péče o jakost produktů je strategickým cílem společnosti. Kvalita finálních produktů má prvořadý význam pro existenci a naplňování celkové strategie. Kvalitou finálního produktu se rozumí celý komplex znaků, které vnímá zákazník při předávání, používání produktu i při poskytovaném servisu (včetně úrovně – kvalifikace pracovníků)
 • spokojenost zákazníků (zpravidla vyšších dodavatelů a investorů) je předpokladem trvalého rozvoje a prosperity společnosti
 • trvale udržitelný rozvoj společnosti je možný jen při uplatňování a rozvíjení systému ochrany životního prostředí, tj.:
  • plněním zákonných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí aktivním vyhledávání možných zdrojů znečištění / zdrojů negativně působících na životní prostředí před zahájením prací na zakázce
  • využíváním ekologicky šetrné technologie a zabudovaných materiálů
  • respektováním konkrétních požadavků na ochranu životního prostředí v místě zakázky (umístění staveb v chráněných krajinných oblastech apod.)
  • plánováním omezení negativních dopadů na životní prostředí (výběr aspektů, které společnost může ovlivnit a určení metod vedoucích ke snižování dopadu..)
  • vyžadováním kladného vztahu k životnímu prostředí (dodržování zásad ochrany životního prostředí) od spolupracujících firem a zákazníků / investorů (uživatelů produktů společnosti)
 • zvyšování bezpečnosti a zlepšování pracovního prostředí pro zaměstnance společnosti při práci je nedílnou součástí strategie společnosti. Vedení uplatňuje:
  • plnění všech zákonných požadavků v oblasti BOZP a PO
  • aktivní vyhledávání, identifikaci, hodnocení a řízení možných bezpečnostních ri­zik
  • při plánování investic je jedním z hlavních kritérií bezpečnost zaměstnanců
  • soustavně vychovává vlastní zaměstnance i zaměstnance spolupracujících firem k bezpečné práci a seznamuje je s možnými riziky
 • předcházení vzniku nedostatků / mimořádným událostem je preferováno před následným zjišťováním a odstraňováním neshod a odchylek (plánování zdrojů: systematická péče o zdroje, kvalifikace pracovníků, kontroly a údržba prostor, zařízení, kontrola a měření dopadů na životní prostředí)
 • spokojenost zaměstnanců je nezbytným předpokladem pro plnění Politiky integrovaného systému managementu a plnění určených cílů
 • politika integrovaného systému managementu je vlastní všem pracovníkům společnosti: je zajištěna informovanost všech zaměstnanců o plánovaných cílech a cílových hodnotách, o podílu zaměstnanců na úspěšnosti společnosti (jejich podíl na kvalitě produkce, na ovlivnění životního prostředí a o metodách eliminace negativních dopadů, o faktorech ovlivňujících bezpečnost práce, rizika při práci a předcházení úrazům a mimořádným událostem)

Zavedený integrovaný systém managementu a jeho efektivnost je periodicky hodnocena podle následujících bodů:

 • spokojenost zákazníků s kvalitou produktů a poskytovanými službami (zákazníci musí být přesvědčeni o solidnosti firmy, o tom, že jejich požadavky na kvalitu produktů jsou a i nadále budou plněny)
 • soulad s právními požadavky (omezení – minimalizování negativních vlivů na životní prostředí, plnění všech zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • korektní vztahy k zainteresovaným stranám (dobrá spolupráce s dodavateli, plynulá komunikace s orgány státní správy a okolním obyvatelstvem)
 • efektivní procesy (plnění plánovaných ukazatelů, soustavný a plánovaný rozvoj, zvyšování produktivity práce s využitím nejmodernějších poznatků a metod řízení, snižování vlastních nákladů i nákladů na neshodné produkty, příprava a motivace pracovníků k iniciativě a efektivnosti, jejich zainteresovat na naplnění požadavků a cílů integrovaného systému managementu)
 • spokojenost vlastních zaměstnanců a jejich bezpečnostv

Za plnění stanovených cílů je prioritně odpovědné vedení společnosti. Část svých práv a odpovědnosti přenáší na představitele managementu. Dílčí odpovědnosti jsou dány organizačním řádem a dokumentací k integrovanému systému managementu. Vedení společnosti odpovídá za určování/plánování cílů a cílových hodnot a za zpracování a kontrolu plnění Programů a stanovených zásad.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit hmotné i organizační podmínky pro trvalé udržování efektivní funkce integrovaného systému managementu a pro dosažení stanovených cílů a cílových hodnot. Politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Všichni zaměstnanci jsou povinni vykonávat přidělené činnosti v souladu s výše uvedenými zásadami a jsou zainteresováni na ekonomických výsledcích společnosti (na kvalitní produkci), na vyhledávání aspektů, které by mohly mít negativní vliv na okolí. 

Ing. Zdeněk Franta, jednatel
Ing. Marek Balej, jednatel